Generelle betingelser for udlejning på internettet


Indhold


Almindelige lejebetingelser

Disse generelle udlejningsbetingelser og tilhørende BILAG fastlægger betingelserne for udlejning og gælder for enhver ordre på tjenesteydelser, der afgives af en fysisk person på webstedet www.skiset.dk.

Disse betingelser gælder for:

Virksomheden La Compagnie Française des Loueurs de Ski (herefter betegnet som CFLS) er et aktieselskab med en kapital på 315.000 euro, der er indregistreret i virksomhedsregisteret i NANTERRE under nummeret B 401 734 892 og følgende internationale momsnummer: FR 58401734892. Virksomhedens hovedsæde ligger på 424 Bureaux de la Colline - 92210 SAINT CLOUD - FRANKRIG og er repræsenteret ved Denis Marinho, adm. direktør.

Virksomheden La Compagnie Internationale des Loueurs de Ski (herefter betegnet som CILS)er et aktieselskab med en kapital på 100.000 CHF, der er indregistreret i virksomhedsregisteret i kantonen VAUD under nummeret CHE-112.548.825. Virksomhedens hovedsæde ligger på Chemin de la Prairie 5 A - 1007, Lausanne - SCHWEIZ og er repræsenteret ved Isabelle Bachmann, administrator.

Herefter betegnet ”SKISET”

på den ene side

og

LEJEREN, forbruger med hjemsted på OMRÅDET

Herefter betegnet ”LEJEREN”

på den anden side

LEJEREN og SKISET benævnes samlet PARTERNE.

ENHVER ORDRE, SOM LEJEREN AFGIVER TIL SKISET, INDEBÆRER LEJERENS UFORBEHOLDNE ACCEPT AF DISSE GENERELLE UDLEJNINGSBETINGELSER OG TILHØRENDE BILAG.


Artikel 1: Definition

De udtryk, der anvendes i det følgende, har følgende betydning i disse generelle udlejningsbetingelser:

 • ”VOUCHER”: En voucher er det dokument, som LEJEREN skal bruge til at afhente det eller de bestilte PRODUKTER i en af SKISETs partnerbutikker og som er et bevis på, at ORDREN er betalt.
 • ”ORDRE”: En ordre beskriver den handling, hvorved LEJEREN vælger PRODUKTERNE, lejeperioden, afhentningsstedet, betalingsmetoden og foretager betalingen.
 • ”KONTO”: En konto er den grænseflade, hvor alle de oplysninger, som LEJEREN har opgivet er samlet. Disse oplysninger omfatter detaljer om LEJEREN, såsom dennes e-mail-adresse, status på lejerens transaktioner, de PRODUKTER, der er lejet via WEBSTEDET, skostørrelse, vægt, højde. Det skal præciseres, at en KONTO ikke kan videregives til tredjemand.
 • ”KONTRAKT”: En kontrakt udgør det kontraktmæssige forhold, som forbinder parterne, og som er reguleret af disse generelle udlejningsbetingelser, samt de tilhørende bilag, FAKTURAEN og enhver tillægskontrakt, der måtte være indgået mellem PARTERNE på et senere tidspunkt.
 • ”FAKTURA”: En faktura er det kontraktmæssige dokument, som SKISET fremlægger og hvor den endelige pris på ORDREN står.
 • ”LEJER”: En lejer betegner SKISETs medkontrahent, en myndig og kompetent fysisk person, der garanterer at være forbruger som defineret i fransk ret og retspraksis.
 • ”STANDARDTILBUD”: Et standardtilbud er det tilbud, som SKISET giver LEJEREN af et PRODUKT, som kan findes på WEBSTEDET afhængig af deres kvalitet og brugerens alder, såsom:
  • ECONOMY / EVOLUTION / PERFORMANCE / EXCELLENCE for mænd, kvinder og unge.
  • MINI KID / KID / RIDER JUNIOR.
 • ”SÆRTILBUD”: Et særtilbud betegner den mulighed, hvor LEJEREN kan vælge en specifik model af et PRODUKT, som han eller hun ønsker at leje, men udelukkende hvis PRODUKTET har fået tilføjet betegnelsen ”garanteret model”.
 • ”PAKKE”: En pakke betegner et par ski og et par skistøvler, inklusive skistave eller et par snowboardstøvler og et snowboard.
 • ”WEBSTED”: Et websted betyder den hjemmeside, der er tilgængelig på adressen www.skiset.dk, hvor LEJEREN kan se PRODUKTERNE.
 • ”OMRÅDE”: Et område er fællesbetegnelsen for de områder, der er fokus på via browsermenuen http://www.skiset.dk/skisportsbyerne-frankrig.html, med undtagelse af Canada USA.
 • ”REFERENCEPRIS”: Denne term henviser til den "tidligere pris" som defineret i paragraf L. 112-1-1 i forbrugerloven.

Artikel 2: Kontraktens formål

Formålet med disse generelle udlejningsbetingelser er at fastlægge LEJERENS og SKISETs respektive rettigheder og forpligtelser inden for rammerne af UDLEJNING af de PRODUKTER, der tilbydes på WEBSTEDET.

Disse generelle udlejningsbetingelser, oplysningerne på VOUCHEREN og på ORDREN, når de er accepteret af SKISET, såvel som den tilhørende FAKTURA er SKISETs og LEJERENs eneste kontraktmæssige forpligtelser.

LEJEREN er tydeligt informeret om og anerkender, at WEBSTEDET er beregnet til forbrugere, og at erhvervskunder skal kontakte SKISETs salgsafdeling for at kunne benytte sig af særlige kontraktmæssige betingelser.


Artikel 3: Indholdet af de generelle udlejningsbetingelser

Disse generelle udlejningsbetingelser giver på ingen måde LEJEREN status som ansat, agent eller repræsentant hos SKISET.

PARTERNE erklærer desuden, at disse generelle udlejningsbetingelser på ingen måde skal betragtes som en selskabskontrakt med en juridisk person eller en juridisk enhed af nogen art, og at enhver form for "affectio societatis" udtrykkeligt er udelukket fra deres relationer.


Artikel 4: Accept og ændring af de generelle udlejningsbetingelser

LEJEREN skal læse disse udlejningsbetingelser omhyggeligt og acceptere dem, før han eller hun går videre med betalingen af en ORDRE, der er afgivet på WEBSTEDET.

Disse generelle udlejningsbetingelser er angivet nederst på alle WEBSTEDETS sider i form af et link, og de skal læses, før de afgiver en ordre. LEJEREN opfordres til omhyggeligt at læse, downloade, udskrive de generelle udlejningsbetingelser og til at opbevare en kopi heraf.

SKISET anbefaler LEJEREN at læse de generelle udlejningsbetingelser for hver ny ORDRE, da den seneste version af disse betingelser gælder for alle nye ORDRER.

LEJEREN bekræfter at have læst, forstået og accepteret de generelle betingelser uden begrænsninger eller betingelser ved at klikke på den første knap for at afgive ORDREN og derefter på den anden knap for at bekræfte denne ORDRE.

De generelle udlejningsbetingelser gælder i den periode, hvor PRODUKTERNE er tilgængelige online.

SKISET kan til enhver tid ændre dem. Disse ændringer træder i kraft umiddelbart efter, at de er blevet offentliggjort på WEBSTEDET.

Kun de generelle udlejningsbetingelser, der er offentliggjort på den dag, ORDREN blev afgivet, finder anvendelse. De skal meddeles lejeren og accepteres af ham eller hende på tidspunktet for ORDREN.


Artikel 5: Konto

Afgivelsen af en ORDRE indebærer oprettelse af en KONTO til behandling af ORDREN og dermed den nødvendige accept af de generelle betingelser på WEBSTEDET.


Artikel 6: Parternes forpligtelser

6.1: Lejers forpligtelser

For at SKISET kan opfylde sine forpligtelser på de bedst mulige betingelser forpligter LEJEREN sig til:

 • at betale prisen for ORDEREN
 • at give SKISET reelle, nøjagtige og opdaterede oplysninger, navnlig vedrørende dennes højde, vægt og skostørrelse
 • at overholde alle gældende love og bestemmelser samt disse generelle udlejningsbetingelser
 • at underrette SKISET om alle oplysninger, som han eller hun måtte have kendskab til, og som kan have betydning for gennemførelsen af den kontrakt, der binder parterne
 • at udlevere VOUCHEREN i forbindelse med afhentning af PRODUKTERNE

6.2: SKISET's forpligtelser

SKISET forpligter sig til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at udleje PRODUKTERNE på de betingelser, der er fastsat i disse generelle udlejningsbetingelser.


Artikel 7: Produkterne

Vi bestræber os på at sikre os, at billederne og beskrivelserne af PRODUKTERNE, der omtales på WEBSTEDET, stemmer overens med de originale PRODUKTER.

Det skal dog bemærkes, at SKISET udlejer PRODUKTER, de fremstiller dem ikke. SKISET er derfor ikke ansvarlig for variationer, der ikke skyldes SKISET, eller for ikke-væsentlige variationer.

LEJEREN har mulighed for at bestille:

 • Enten en kategori af PRODUKTER, der på WEBSTEDET betegnes som "STANDARDTILBUD"
 • Eller at vælge en bestemt model af PRODUKTER i disse betingelser som "SÆRTILBUD"

forudsat at LEJEREN oplyser højde, skostørrelse og vægt.

Hver SKISET-butik har mulighed for at vælge et SÆRTILBUD. LEJEREN gøres derfor opmærksom på, at dette tilbud ikke er tilgængeligt i alle de SKISET-butikker, der er opført på WEBSTEDET.

Skisets SÆRTILBUD bestemmes efter den valgte model og kan reserveres op til 7 dage før afhentning af produktet.

SÆRTILBUD der gives til LEJEREN:

 • Førsteret til at vælge årets skimodeller
 • Muligheden for at vælge den ønskede skimodel
 • Forsikring for lejeren om at blive opgraderet i tilfælde af, at det valgte PRODUKT ikke er tilgængeligt, eller i det mindste at få en model, der svarer til den bestilte.

SKISET kan nemlig ikke forudse, om udstyret returneres af de tidligere LEJERE, og det er muligt, at PRODUKTERNE er beskadiget, forsvundet eller stjålet. Derfor forpligter SKISET sig til, i det omfang det er muligt, at opgradere den LEJER, der ikke kan få den model, som han eller hun har valgt online.

SKISET DRIVE-TILBUDDET:

SKISET DRIVE er en hurtig afhentningsservice for PRODUKTET/PRODUKTERNE.

Denne mulighed tilbydes i et udvalg af SKISET-butikker, og LEJEREN kan vælge den ved at sætte kryds i det tilsvarende felt, inden ORDREN bekræftes. LEJEREN forpligter sig til at give alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne klargøre PRODUKTET/ PRODUKTENE, dvs. højde, skostørrelse, vægt og hovedstørrelse på alle deltagerne i ORDREN. Hvis disse oplysninger ikke sendes inden for den fastsatte frist, annulleres denne mulighed automatisk.


Artikel 8: Bestilling

8.1: Betingelser for afgivelse af en ordre

LEJEREN skal være mindst atten (18) år gammel og have den juridiske evne til at afgive og opfylde enhver ORDRE eller være indehaver af en tilladelse, der giver ham eller hende mulighed for at afgive og opfylde enhver ORDRE og skal til enhver tid kunne dokumentere dette på SKISETs anmodning.

LEJEREN vil blive bedt om at give oplysninger, der gør det muligt at identificere ham eller hende, ved at udfylde formularen på webstedet. Tegnet (*) angiver de obligatoriske felter, der skal udfyldes, for at SKISET kan behandle LEJERENS ordre. LEJEREN kan kontrollere sin ordrestatus på WEBSTEDET. De oplysninger, som LEJEREN giver SKISET i forbindelse med en ordre, skal være fuldstændige, nøjagtige og opdaterede. SKISET forbeholder sig retten til at anmode LEJEREN om at bekræfte sin identitet, sin berettigelse og de afgivne oplysninger på passende vis.

8.2: Ordreproces

ORDRENE afgives direkte på WEBSTEDET. For at afgive en ORDRE skal LEJEREN følge nedenstående trin (bemærk dog, at trinene kan variere en smule afhængigt af LEJERENS startside).

For at afgive en ORDRE skal LEJEREN følge denne fremgangsmåde:

 • Vælg den ønskede lejeperiode.
 • Vælg stationen og derefter den butik, hvor PRODUKTET/PRODUKTERNE skal afhentes.
 • Vælg det eller de ønskede PRODUKTER, med eller uden skistøvler, efter niveau og den brug, der skal gøres af dem.
 • Vælg, om der ønskes garanti mod tyveri/skade.
 • Angiv højde, vægt og evt. skostørrelse, så udstyret kan forberedes på forhånd.
 • Læs og accepter disse generelle udlejningsbetingelser, før ORDREN bekræftes.

Efter at have bekræftet ORDREN skal LEJEREN, hvis dette ikke allerede er gjort, oprette en konto ved at udfylde en formular, eller indtaste sine loginoplysninger.

LEJEREN forpligter sig til omhyggeligt at læse ORDREN igennem og kan til enhver tid ændre den, før der klikkes på knappen "BETAL".

LEJEREN vælger derefter sin betalingsmetode og går videre til betaling. LEJEREN kan blive sendt videre til en sikker betalingsplatform, der giver mulighed for at betale online.

Så snart LEJEREN bekræfter dette, sendes ORDREN til SKISET for at blive behandlet. SKISET sender en kvittering for modtagelsen til udlejer pr. e-mail, så snart ORDREN er modtaget.

LEJEREN modtager en e-mail i sin indbakke, som be- eller afkræfter bestillingen og tilgængeligheden af det/de valgte PRODUKTER. Hvis det bekræftes, at PRODUKTET/PRODUKTERNE er tilgængelige, sender SKISET, alt efter hvad der er relevant, en bekræftelses-e-mail til LEJEREN for ORDREN med:

 • En VOUCHER hvor på der er angivet:
  • dato og klokkeslæt for afhentning af PRODUKTET
  • dato og klokkeslæt for aflevering af PRODUKTET
  • listen over de udlejede PRODUKTER og deres egenskaber
  • de valgte tilvalg
  • den butik, hvor PRODUKTET skal afhentes
 • disse generelle udlejningsbetingelser på et holdbart og læseligt medium.

LEJEREN skal udskrive sin VOUCHER, som skal afleveres i den butik, hvor PRODUKTET/PRODUKTERNE afhentes.

Uanset ORDRE-metoden kan ORDRENE ikke være underlagt nogle betingelser: de er faste.

Det skal præciseres, at ingen ORDRE kan tages i betragtning, hvis den ikke straks følges op af en sikker betaling med kreditkort eller andre betalingsmidler, der tilbydes på WEBSTEDET.

SKISET fralægger sig ethvert ansvar for valget af PRODUKTER, antallet af PRODUKTER og den lejeperiode, som LEJEREN har valgt, især hvis disse ikke svarer til dennes forventninger eller behov.

Det reserverede udstyr kan ikke afhentes dagen før din første dag. Udlejeren forpligter sig til at have udstyret tilgængeligt den følgende morgen, dvs. den første lejedag.


Artikel 9: Priser

De priser, der er angivet på WEBSTEDET, kan ændre sig, særligt i forbindelse med tilbud eller udsalg.

Den pris, der gælder for LEJEREN, er den, der blev vist på WEBSTEDET på tidspunktet for indgåelse af KONTRAKTEN, under hensyntagen til den reserverede udstyrskategori og antal lejedage, eventuelt forhøjet med prisen for garanti mod tyveri/skade, hvis denne garanti er tegnet (tilvalg), undtagen i tilfælde af en åbenlys fejl i visningen af PRODUKTETS pris (afvigende pris).

Priserne er angivet i euro eller i schweizerfranc (CHF) inklusive alle skatter og afgifter og inklusive fransk moms til den sats, der gælder på dagen for kontraktens indgåelse.

De anførte priser i andre valutaer end euro og schweizerfranc er vejledende, idet der så vidt muligt tages hensyn til omregningskursen. På intet tidspunkt har denne angivelse nogen bindende værdi.

ORDREN betales i euro eller i schweizerfranc, afhængigt af landet.

ORDRENs samlede beløb vises i det andet trin af ORDRE-processen.

9.1: Administrationsgebyr

For hvert bestilt PRODUKT opkræver SKISET et administrationsgebyr på 1,50 euro/1,65 CHF.

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L. 112-1-1 i den franske forbrugerlovgivning beregnes den annoncerede rabat i henhold til den REFERENCEPRIS, som fremgår af meddelelsen om rabatten, når de priser, der er angivet på WEBSTEDET, er omfattet af kampagnetilbud.

REFERENCEPRISEN svarer til den laveste pris, der er opkrævet på WEBSTEDET blandt alle forbrugere i løbet af de sidste 30 dage forud for meddelelsen om prisnedsættelse, herunder en reduceret pris, hvis det er relevant, og for den udlejning, der er omfattet af kampagnetilbuddet. Den meddelte procentvise rabat gælder for denne således definerede REFERENCEPRIS.

I tilfælde af flere på hinanden følgende prisnedsættelser for en given udlejning svarer REFERENCEPRISEN til den laveste pris, der er opkrævet hos alle forbrugere i løbet af de sidste 30 dage forud for den første prisnedsættelse.


Artikel 10: Prisnedsættelse

10.1: Familietilbud

Dette tilbud er begrænset til grupper på mindst 4 fysiske personer, der har afgivet en PAKKEORDRE på WEBSTEDET.

Der ydes en rabat på fem procent (5 %) på prisen for hver PAKKE (eksklusive kampagnekoder og partnertilbud).

Denne rabat gælder kun i de butikker, der deltager i tilbuddet.

10.2: Præcision vedrørende gruppetilbud

Dette tilbud er begrænset til grupper på mindst ti (10) fysiske personer, der har afgivet en PAKKEORDRE på WEBSTEDET.

For kunder, der lejer i Frankrig

Der ydes en rabat på ti procent (10 %) på prisen for hver PAKKE (eksklusive kampagnekoder og partnertilbud).

Desuden er den billigste PAKKE gratis (ekskl. administrationsgebyr) for hver tyve (20) PAKKER, der bestilles.

Rabatten anvendes i forbindelse med BESTILLINGSPROCESSEN på WEBSTEDET i trin 2.

Dette tilbud kan ikke kumuleres med et andet aktuelt tilbud.

For kunder, der lejer uden for Frankrig

Der ydes en rabat på fem procent (5 %) på prisen for hver PAKKE (eksklusive kampagnekoder og partnertilbud).

Desuden er den billigste PAKKE gratis (ekskl. administrationsgebyr) for hver tyve (20) PAKKER, der bestilles.

Rabatten anvendes i forbindelse med BESTILLINGSPROCESSEN på WEBSTEDET i trin 2.

Dette tilbud kan ikke kumuleres med et andet aktuelt tilbud.


Artikel 11: Fakturering

Den pris, der faktureres til LEJEREN, svarer til den pris, der gælder på den dag, hvor kontrakten blev indgået.

Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:

 • prisen for hver enkelt bestilt PRODUKT
 • beløbet på garantien mod tyveri/skade
 • størrelsen på administrationsgebyret
 • afgiftsbeløbet.

Den kvittering for modtagelse af ORDREN, som SKISET sender til LEJEREN via e-mail, udgør ikke en faktura.

LEJEREN kan downloade fakturaen på ordren via sin profil på Skiset.com. Bemærk, at fakturaen ikke kan ændres under nogen omstændigheder. Den indeholder de oprindelige oplysninger, som LEJEREN indtastede, da han/hun oprettede sin profil hos her SKISET.


Artikel 12: Betaling

12.1: Betalingsdato

LEJEREN betaler i slutningen af ORDRE-processen.

12.2: Betalingsmetoder

LEJEREN gøres opmærksom på, at CFLS udelukkende udlejer til kunder, der er bosat i Frankrig og lejer i Frankrig, mens CILS udlejer til alle andre kunder, som ikke opfylder denne dobbelte betingelse.

Der skal således foretages betaling til:

 • CFLS for kunder, der er bosat i Frankrig, og som lejer i Frankrig
 • CILS for kunder, der er bosat uden for Frankrig, og som lejer i Frankrig
 • CILS for kunder, der er bosat uden for Frankrig, og som lejer uden for Frankrig
 • CILS for kunder, der er bosat i Frankrig, og som lejer uden for Frankrig.
12.2.1 Betalingsmetoder til CFLS

LEJEREN kan betale til CFLS, på følgende måder:

 • via bankoverførsel
 • gennem PayPal, som angivet i følgende afsnit
 • med American Express, som angivet i følgende afsnit

Sikker betaling med kreditkort

CFLS har indgået en serviceaftale med Banque Populaire om elektronisk handel på nettet, der hedder ”Cyberplus Paiement”.

Denne aftale skal sikre udførelsen af alle de nødvendige funktioner for gennemførelsen af en service med sikker betaling og køb via internettet.

Banque Populaire administrerer sikkerheden i overførslerne og sikrer beskyttelsen af brugeroplysninger (krypteringsnøgler) og forvaltningen af dem.

Der kan kun bruges kreditkort, der er udstedt i Frankrig eller inden for rammerne af de internationale kreditkortnetværk, der er godkendt af GIE Cartes Bancaires.

Finansielle gebyrer (bankgebyrer relateret til valutakurser, bankprovision for betalinger foretaget uden for det land, hvor kortet er udstedt, andre bankprovisioner...), der opkræves ved betaling med bankkort, er for LEJERENS egen regning. Disse gebyrer svarer til de eventuelle gebyrer, der fratrækkes af LEJERENS egen bank for brug af bankkortet. Skiset minder om, at disse bankomkostninger ikke tilfalder dem, og at de derfor ikke kan refunderes.

Accepten fra det centrale kreditkortnetværk effektuerer ORDREN, som LEJEREN har godkendt på webstedet. Hvis det centrale kreditkortnetværk afviser kortet, forbeholder CFLS sig retten til at annullere bestillingen.

Under betalingstransaktionen er LEJEREN automatisk forbundet med serveren i kundebogholderiet hos Banque Populaire. Bankoplysningerne, der er beskyttede af krypteringen, overføres ikke via CFLS's system og bliver derfor heller ikke gemt af virksomheden.

Sikker betaling via PayPal

CFLS har indgået en serviceaftale med PayPal.

Denne aftale skal sikre udførelsen af alle de nødvendige funktioner for gennemførelsen af en service med sikker betaling og køb via internettet.

PayPal administrerer sikkerheden i overførslerne og sikrer beskyttelsen af brugeroplysninger (krypteringsnøgler) og forvaltningen af dem.

Finansielle gebyrer (bankgebyrer relateret til valutakurser, bankprovision osv.), som eventuelt måtte være forbundet med betaling via PayPal, er for LEJERENS egen regning.

Sikker betaling via American Express

CFLS har indgået en serviceaftale med American Express.

Denne aftale skal sikre udførelsen af alle de nødvendige funktioner for gennemførelsen af en service med sikker betaling og køb via internettet.

American Express administrerer sikkerheden i overførslerne og sikrer beskyttelse af brugeroplysningerne (krypteringsnøgler) og forvaltningen af dem.

Finansielle gebyrer (bankgebyrer relateret til valutakurser, bankprovision osv.), som eventuelt måtte være forbundet med betaling via American Express, er for LEJERENS egen regning.

12.2.2 Betalingsmetoder til CILS

LEJEREN kan betale til CILS på følgende måder:

 • via bankoverførsel.
 • gennem PayPal eller Payplug, som angivet i følgende afsnit

Sikker betaling med kreditkort

CILS har indgået en serviceaftale med Banque Cantonale Vaudoise B.C.V. og Télékurs vedrørende elektronisk handel, en aftale kaldet "Saferpay" for kunder, der er bosat uden for Frankrig, og som lejer ski i Schweiz, med henblik på betaling af ordrerne.

Denne aftale skal sikre udførelsen af alle de nødvendige funktioner for gennemførelsen af en service med sikker betaling og køb via internettet.

Saferpay administrerer sikkerheden i overførslerne og sikrer beskyttelse af brugeroplysningerne (krypteringsnøgler) og forvaltningen af dem.CILS har indgået en serviceaftale med BNP PARIBAS vedrørende elektronisk handel, en aftale kaldet "Mercanet" for kunder, der er bosat uden for Frankrig, og som lejer ski uden for Schweiz, med henblik på betaling af ordrerne.

Denne aftale skal sikre udførelsen af alle de nødvendige funktioner for gennemførelsen af en service med sikker betaling og køb via internettet.

Mercanet administrerer sikkerheden i overførslerne og sikrer beskyttelse af brugeroplysningerne (krypteringsnøgler) og administrationen af dem.

Der kan kun bruges kreditkort, der er udstedt inden for rammerne af de internationale kreditkortnetværk, der er godkendt af GIE Cartes Bancaires.

Finansielle gebyrer (bankgebyrer relateret til valutakurser, bankprovision for betalinger foretaget uden for det land, hvor kortet er udstedt, andre bankprovisioner osv.). der opkræves ved betaling med bankkort, er for LEJERENS egen regning. Disse gebyrer svarer til de eventuelle gebyrer, der fratrækkes af LEJERENS egen bank for brug af bankkortet. Skiset minder om, at disse bankomkostninger ikke tilfalder dem, og at de derfor ikke kan refunderes.

Accepten fra det centrale kreditkortnetværk effektuerer ORDREN, som LEJEREN har godkendt på webstedet. Hvis det centrale kreditkortnetværk afviser kortet, forbeholder virksomheden sig retten til at annullere reservationen.

Under betalingstransaktionen er LEJEREN automatisk forbundet med serveren i kundebogholderiet. De bankoplysninger, der er beskyttet af krypteringen, overføres ikke via CILS's system og bliver derfor heller ikke gemt af virksomheden.

Sikker betaling via PayPal eller Payplug

CILS har indgået en serviceaftale med PayPal og Payplug.

Disse aftaler skal sikre udførelsen af alle de nødvendige funktioner for gennemførelsen af en service med sikker betaling og køb via internettet.

PayPal eller Payplug administrerer sikkerheden i overførslerne og sikrer beskyttelse af brugeroplysningerne (krypteringsnøgler) og forvaltningen af dem.

Finansielle gebyrer (bankgebyrer relateret til valutakurser, bankprovision osv.), som eventuelt måtte være forbundet med betaling via PayPal eller Payplug, er for LEJERENS egen regning.


Artikel 13: Oprettelse af kontrakt

KONTRAKTEN er indgået, når LEJEREN har bekræftet sin ORDRE på betingelse af, at SKISET bekræfter, at de bestilte PRODUKTER er tilgængelige, og at SKISET har modtaget LEJERENS fulde betaling af ORDREN.

KONTRAKTEN er indgået, når LEJEREN har bekræftet sin ORDRE på betingelse af, at SKISET bekræfter, at de bestilte PRODUKTER er tilgængelige, og at SKISET har modtaget LEJERENS fulde betaling af ORDREN.

KONTRAKTEN er indgået, når LEJEREN har bekræftet sin ORDRE på betingelse af, at SKISET bekræfter, at de bestilte PRODUKTER er tilgængelige, og at SKISET har modtaget LEJERENS fulde betaling af ORDREN.

SKISET forbeholder sig retten til at afvise en ORDRE på enhver forespørgsel om PRODUKTER på datoer, hvor de ikke er tilgængelige, eller for et unormalt stort antal PRODUKTER under hensyntagen til SKISETs lagerbeholdning.


Artikel 14: Reservation af produkterne

SKISET skal i videst muligt omfang garantere for reservationen af PRODUKTET/PRODUKTERNE, især når angivelsen "Garanteret model" vises på WEBSTEDET.

SKISET kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i tilgængeligheden af PRODUKTET/PRODUKTERNE, der skyldes årsager, som SKISET ikke har indflydelse på. Dette kan for eksempel være forsinkelser i tilbageleveringen af PRODUKTER fra tidligere LEJERE, ændringer i lovgivningen, ulykker, der forårsager forringelse af PRODUKTET/ PRODUKTERNE, force majeure som defineret i artikel 25 i disse generelle udlejningsbetingelser, strejker osv.

I tilfælde af lagermangel forpligter SKISET sig til at stille følgende til rådighed for LEJEREN:

 • For det første PRODUKTER af en højere kvalitet og pris.
 • Og for det andet PRODUKTER af en tilsvarende kvalitet og pris.

I sidstnævnte tilfælde anerkender PARTERNE udtrykkeligt SKISETs beføjelse til at vurdere pris- og kvalitetsmæssig lighed mellem de PRODUKTER, der ikke er tilgængelige, og de erstattede produkter.

LEJEREN kan kun afvise de erstattede PRODUKTER i forbindelse med en "garantimodel".

I så fald annulleres ORDREN, og SKISET kan ikke holdes ansvarlig.


Artikel 15: Afhentning af produkterne

15.1: Betingelser for afhentning

15.1.1 Vedrørende fremlæggelse af visse dokumenter

Som garanti for gennemførelse af kontrakten forbeholder SKISET sig retten til at gøre udlejningen betinget af, at der fremlægges visse dokumenter, f.eks. et identitetsdokument og/eller kørekort og/eller et opholdsbevis, der er mindre end tre (3) måneder gammelt.

Ligeledes kræver SKISET, at personer under 18 år skal fremvise et id-kort, når de afhenter PRODUKTET/PRODUKTERNE i butikken.

LEJEREN accepterer udtrykkeligt, at SKISET må opbevare en kopi af de fremlagte dokumenter.

15.1.2 Hvis SKISET afviser at udlevere PRODUKTERNE

SKISET forbeholder sig retten til at nægte at udlevere de bestilte PRODUKTER til LEJERE:

 • hvis ORDRE ikke er betalt i overensstemmelse med artikel 12 i disse almindelige udlejningsbetingelser.
 • som ikke har fremlagt alle dokumenter, eller som har fremlagt ufuldstændige eller uoverensstemmende dokumenter eller dokumenter, der ikke gør det muligt tydeligt at identificere ham eller hende.

PARTERNE er udtrykkeligt enige om, at SKISET ikke er ansvarlig i denne henseende.

15.2: Afhentningsmåder

15.2.1 Afhentningsdato

LEJEREN kan afhente det/de bestilte PRODUKTER i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i VOUCHEREN, nemlig:

 • På den dato, hvor lejeperioden begynder eller,
 • Dagen før, fra kl. 17.00, hvis PRODUKTET/PRODUKTERNE er tilgængelige i butikken, hvor de skal afhentes.

Hvis LEJEREN er forsinket, skal han eller hun informere den butik, der blev valgt i forbindelse med ORDREN. Hvis SKISET opbevarer PRODUKTET/PRODUKTERNE i fireogtyve timer (24 timer) fra den dato, der er angivet på VOUCHEREN, og som svarer til udlejningens begyndelse, vil PRODUKTET/PRODUKTERNE efter denne periode blive stillet til rådighed for en ny udlejning, uden at der skal betales nogen kompensation til LEJEREN.

15.2.2 Afhentningssted

LEJEREN er ansvarlig for at tage PRODUKTET/ PRODUKTERNE i besiddelse. Derfor skal LEJEREN afhente det/de bestilte PRODUKTER i den butik, som blev valgt, da han eller hun afgav sin ORDRE, og som er angivet på VOUCHEREN.


Artikel 16: Brug af produkterne

LEJEREN forpligter sig til at bruge det/de lejede PRODUKTER med omhu og til at træffe alle de nødvendige forholdsregler for at undgå at beskadige det/de lejede PRODUKTER.

LEJEREN er ansvarlig for den fysiske og juridiske varetægt af det/de lejede PRODUKTER. Med andre ord er LEJEREN fuldt ud ansvarlig for det/de bestilte PRODUKTER, fra afhentning til aflevering af PRODUKTERNE til den butik, der blev valgt på tidspunktet for ORDREN.

LEJEREN erklærer at være i besiddelse af alle de færdigheder, der er nødvendige for at bruge det/de lejede PRODUKTER, og at være i stand til at vurdere, om hans/hendes valg er passende i forhold til dennes behov.

LEJEREN må kun anvende det/de lejede PRODUKTER til eget personlige brug. LEJEREN må ikke videreudleje eller udlåne PRODUKTET/ PRODUKTERNE gratis.


Artikel 17: Ændring af lejedatoerne

LEJEREN har mulighed for at anmode om at ændre datoerne for afhentning og/eller aflevering af PRODUKTERNE fra sin KONTO, indtil dagen før den oprindeligt planlagte dato.

SKISET forbeholder sig retten til at afvise den ændring, som udlejer anmoder om, uden at skulle give nogen begrundelse.

Desuden informeres LEJEREN om, at prisen på ORDREN kan variere afhængig af datoerne for udlejning af PRODUKTET/ PRODUKTERNE. Hvis prisen efter ændringen af lejemålet bliver højere, forpligter LEJEREN sig til at betale forskellen hurtigst muligt. Hvis prisen derimod er lavere, forpligter SKISET sig til at tilbagebetale forskellen.


Artikel 18: Aflevering af PRODUKTERNE

18.1: Afleveringsmåder

18.1.1 Afleveringsdato

Aflevering af PRODUKTET/ PRODUKTERNE skal finde sted:

 • På den dato, der er angivet på VOUCHEREN, inden butikken lukker.
 • Senest inden kl. 10.00 (lokal tid) dagen efter lejeperiodens udløb, som angivet på VOUCHEREN.

18.1.2 Afleveringssted

LEJEREN skal aflevere PRODUKTET/PRODUKTERNE til den butik, der er angivet på VOUCHEREN.

18.2: Overskridelse af kontraktens varighed

LEJEREN skal overholde lejeperioden og den afleveringsdato, der blev valgt i forbindelse med ORDREN.

Hvis PRODUKTET/PRODUKTERNE ikke afleveres inden for de frister, der er angivet i artikel 18.1.1, vil enhver ekstra dag efter den afleveringsdag, der er angivet på VOUCHEREN, blive faktureret til LEJEREN i henhold til de priser, der er angivet i butikken.

18.3: Det afleverede produkts tilstand

PRODUKTET skal returneres i god funktionsdygtig stand, dvs. uden andre forandringer end normal slitage som følge af normalt brug af PRODUKTET/PRODUKTERNE i overensstemmelse med deres tilsigtede formål.

LEJEREN må ikke erstatte det/de lejede PRODUKTER med et andet udstyr. LEJEREN informeres om, at PRODUKTET/ PRODUKTERNE er nummereret eller mærket, og at det/de skal afleveres med samme nummer og mærke.

PARTERNE er enige om, at KONTROLLEN skal foretages på en kontradiktorisk måde af LEJEREN og en kompetent medarbejder og/eller en repræsentant fra SKISET.

18.3.1 Hvad sker der, hvis PRODUKTERNE ikke afleveres eller er beskadiget?

Hvis alle eller dele af PRODUKTERNE ikke afleveres, eller hvis de er blevet beskadiget og ikke længere kan bruges, hæfter LEJEREN for et beløb svarende til nyværdien af de pågældende produkter. Dette beløb skal betales fuldt ud til den virksomhed, der administrerer den butik, hvor PRODUKTERNE blev afhentet.


Artikel 19: Garanti mod tyveri/skade

19.1: Garantiens anvendelsesområde

LEJEREN har mulighed for at tegne SKISETs garanti ved bestilling.

Denne garanti dækker:

 • enhver beskadigelse, der måtte være sket på den/de bestilte PRODUKTER og gælder uanset om:
  • - PRODUKTET er delvist beskadiget, dvs. at det kræver en professionel indgriben for at gøre det egnet til brug igen.
  • - PRODUKTET er totalt beskadiget, dvs. at det er uegnet til brug og ikke kan repareres for under prisen for et nyt PRODUKT.
 • en del eller alle dele af PRODUKTET/ PRODUKTERNE er blevet stjålet.

I tilfælde af tyveri skal den originale politierklæring afleveres til SKISET inden 48 timer efter, at tyveriet er konstateret.

19.2: Skadeserklæring

LEJEREN skal underrette SKISET-butikken om enhver hændelse senest 24 timer efter, at den er sket. LEJEREN forpligter sig til at foretage en skades- eller tyverianmeldelse i SKISET-butikken.

19.3: Garantiens begrænsning

Følgende er udelukket fra SKISETs garanti:

 • Tab, forglemmelse eller udskiftning af PRODUKTER.
 • Skader som følge af forkert brug af det/de lejede PRODUKTER.
 • Skader, der skyldes frivillige handlinger fra LEJERENS side eller fra personer, som han eller hun er ansvarlig for.

I disse tilfælde er LEJEREN forpligtet til at tilbagebetale den fulde værdi af PRODUKTERNE. Dette beløb skal betales fuldt ud til den virksomhed, der administrerer den butik, hvor PRODUKTET/PRODUKTERNE blev afhentet.

19.3.1 Omkostninger
Den lejede udstyrsklasse Pris pr. dag på garanti mod skade og tyveri
PREMIUM 5 € / 5.50 CHF
TOURING 4 € / 4.40 CHF
EXCELLENCE 3.50 € / 3.85 CHF
PERFORMANCE, UNGDOM 2.50 € / 2.75 CHF
EVOLUTION, RIDER JUNIOR 2.20 € / 2.42 CHF
1st PRICE, ECONOMY, ECONOMY UNGDOM, NORDIC, SKATING 2 € / 2.20 CHF
KID 1.20 € / 1.32 CHF
MINI-KID 1 € / 1.10 CHF
Kun skistøvler 1 € / 1.10 CHF

Artikel 20: Renhed

SKISET-butikken forbliver den eneste ejer af PRODUKTERNE, som under ingen omstændigheder må doneres, udlånes, overdrages, lejes, fremlejes, stilles gratis eller mod betaling til rådighed eller overdrages til tredjemand.

LEJEREN skal sikre sig, at SKISET-butikkens ejendomsrettigheder respekteres i hele kontraktens løbetid.


Artikel 21: Fortrydelsesret

LEJEREN har i princippet en frist på fjorten dage til at fortryde en aftale, der indgået online uden at skulle begrunde sin beslutning eller betale andre udgifter end de, der fremgår af artikel L. 121-21-3 til L. 121-21-5 i den franske forbrugerlov:

 • Fra indgåelse af kontrakten for kontrakter om tjenesteydelser og de, der er nævnt i artikel L. 121-16-2;
 • Fra forbrugerens eller tredjemands modtagelse af udstyret, der ikke er transportøren, og som er udpeget af denne, for kontrakter om salg af udstyr og kontrakter om tjenesteydelser, inklusive levering af udstyret.

Artikel 22: Annulleringsbetingelser

22.1: Annullering inden for 14 dage efter bestillingsdatoen

LEJEREN kan, hvis han eller hun ønsker det, annullere sin ORDRE inden fjorten (14) dage fra modtagelse af en e-mail med bekræftelse af ORDREN. Denne annulleringsret kan ikke udøves, hvis lejen starter inden udløbet af fristen på 14 dage.

Tilbagebetalingen af ORDREN foregår via samme betalingsmetode, som LEJEREN anvendte i forbindelse med afgivelsen af ORDREN.

22.2: Annullering 14 dage efter ordredatoen

Det er muligt at annullere ORDREN, men det skal ske inden datoen for afhentning af PRODUKTET/PRODUKTERNE.

Afbestilling er gratis op til 24 timer (dvs. 1 hel dag) før den første lejedag og vil medføre fuld refusion af ORDREN, af garantien mod tyveri/skade, hvis en sådan er tegnet, samt af administrationsgebyret. Hel eller delvis annullering er ikke mulig fra kl. 0.00 den første lejedag.

Eksempel (1): Min første skidag er en søndag. Hvis jeg annullerer fredag kl. 23.59, får jeg fuld refusion.
Eksempel) : Min første skidag er en søndag. Hvis jeg annullerer lørdag i løbet af dagen, får jeg ikke refusion.

Efter denne periode kan der ikke ydes nogen tilbagebetaling ved afbestilling af ORDREN.

Tilbagebetalingen af ORDREN foregår via samme betalingsmetode, som LEJEREN anvendte i forbindelse med afgivelsen af ORDREN.

22.3: Ændring og refusion

Enhver tidlig tilbagelevering eller manglende afhentning af et PRODUKT i forbindelse med ordren, som ikke er begrundet i de specifikke situationer, der er nævnt nedenfor, vil ikke give anledning til nogen refusion.

Eksempel: Hvis jeg på min første lejedag alligevel ikke ønsker at leje den hjelm, som jeg har bestilt online, vil jeg ikke modtage nogen refusion.

I tilfælde af sygdom eller ulykke, der måtte opstå i lejeperioden, vil kun det/de PRODUKTER, der anvendes af den person, der er blevet syg eller er kommet ud for en ulykke, blive refunderet i forhold til det antal dage, der er brugt på det tidspunkt, hvor udstyret blevet leveret tilbage. Refusionen er betinget af, at LEJEREN tilbageleverer PRODUKTERNE til butikken.

Refusionen starter dagen efter den faktiske dato, PRODUKTET/PRODUKTERNE blev leveret tilbage på.

De eventuelle LEJERE, der måtte figurere på ordren, vil ikke modtage refusion, heller ikke i tilfælde af refusion til en person under 18 år.

Denne refusion er betinget af, at LEJEREN sender en lægeerklæring (recepter og erklæring om sygefravær accepteres ikke) og en attest fra den butik, som LEJEREN valgte i forbindelse med ORDREN, til:

Compagnie Française des loueurs de skis: 424, Bureaux de la Colline - F-92210 Saint Cloud cedex
For kunder der er bosat i Frankrig, og som lejer i Frankrig.

Compagnie Française des loueurs de skis: Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LAUSANNE - SCHWEIZ
For kunder , der er bosat i udlandet, og som lejer i Frankrig, for kunder der er bosat i udlandet, og som lejer i udlandet, for kunder der er bosat i Frankrig, men som lejer i udlandet.

Hver påbegyndt lejedag refunderes ikke.

Hvis LEJEREN opsiger KONTRAKTEN før udløbsdatoen og efter afhentning af PRODUKTET/PRODUKTERNE, beholder SKISET automatisk det samlede lejebeløb.

Vejrforhold:

I tilfælde af total nedlukning af det skiområde, hvor den valgte butik på tidspunktet for ORDREN er etableret, på grund af dårligt vejr, kan LEJEREN anmode om tilbagebetaling af ORDREN i forhold til det antal dage, hvor skiområdet er lukket.

Denne tilbagebetaling kan kun ske, hvis LEJEREN sender et bevis fra selskabet, der administrerer skiliftene i skiområdet.

Compagnie Française des loueurs de skis: 424, Bureaux de la Colline - F-92210 Saint Cloud cedex
For kunder der er bosat i Frankrig, og som lejer i Frankrig.

Compagnie Française des loueurs de skis: Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LAUSANNE - SCHWEIZ
For kunder , der er bosat i udlandet, og som lejer i Frankrig, for kunder der er bosat i udlandet, og som lejer i udlandet, for kunder der er bosat i Frankrig, men som lejer i udlandet.

Hver påbegyndt lejedag refunderes ikke.

Hvis LEJEREN opsiger KONTRAKTEN før udløbsdatoen og efter afhentning af PRODUKTET/PRODUKTERNE, beholder SKISET automatisk det samlede lejebeløb.

Andre situationer:

 • Strejker: SKISET kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for konsekvenserne af strejker, der måtte påvirke en virksomhed (transport, skilifte osv.) eller adgangsveje til skistederne og vil derfor ikke foretage nogen refusion på dette grundlag.
 • Professionelle årsager: Der foretages ingen refusion af professionelle årsager, der måtte forhindre LEJEREN i at afhente hele eller en del af ORDREN.
 • Transport: Hvis LEJEREN oplever problemer (ulykke, ændring af køreplaner, lukkede veje osv.), vil der ikke gives refusion af ordren.
 • Klar fejl: Hvis der er sket en fejl i forbindelse med reservationen (dato, skisted, butik), og hvis det ikke længere er muligt at foretage ændringer og/eller gratis annulleringer, gives der ingen refusion.
 • Gratis 7. dag og faldende priser: Da den 7. dag er en gratis lejedag, når man afgiver en ORDRE hos SKISET, vil den ikke blive taget i betragtning i forbindelse med en eventuel refusion. Da nogle butikker tilbyder faldende priser i forhold til lejeperiodens længde, vil disse priser automatisk være gældende ved beregning af refusionen.
 • Køb af udstyr i butikken: Hvis udstyret købes i butikken, kan SKISET ikke foretage refusion af det lejede udstyr.

Artikel 23: Lovpligtig garanti mod skjulte fejl og mangler

Hvis det eller de leverede PRODUKTER trods al omhu, som SKISET udviser med sine PRODUKTER, har skjulte fejl, har LEJEREN yderligere juridiske rettigheder i henhold til artikel 1721 ff. i den franske civile lovbog.

Artikel 1721 i den franske civile lovbog:
Lejeren er garanteret mod alle fejl eller mangler ved det lejede, som forhindrer brugen af det, selv om udlejeren ikke var bekendt med dem på tidspunktet for lejemålets indgåelse.
Hvis sådanne fejl eller mangler medfører tab for lejeren, er udlejeren forpligtet til at erstatte denne.

I overensstemmelse med artikel 1721 i den franske civile lovbog er SKISET ansvarlig for skjulte mangler ved det eller de lejede PRODUKTER, som gør det/dem uegnet til det formål, som det/de var beregnet til.

Det er angivet, at der ydes garanti for det/de lejede PRODUKTER under normale anvendelsesbetingelser.

Garantierne gælder ikke i tilfælde af normal slitage af det eller de lejede PRODUKTER, misbrug eller dårlig vedligeholdelse.

I tilfælde af skjulte fejl kan LEJEREN få erstatning af det defekte PRODUKT med et identisk produkt, så længe lager haves.

Såfremt det ikke er muligt at udskifte eller reparere, forpligter SKISET sig til at tilbagebetale lejeprisen for PRODUKTET inden for 30 dage efter modtagelse af PRODUKTET, som LEJEREN returnerer til den butik, som LEJEREN valgte i forbindelse med ORDREN.


Artikel 24: Ansvar

SKISET kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig:

 • i tilfælde af manglende eller mangelfuld opfyldelse af de kontraktlige ydelser, der kan tilskrives LEJEREN.
 • i tilfælde af brug af det/de lejede PRODUKTER, som ikke er i overensstemmelse med PRODUKTETS formål.

SKISET kan ikke holdes ansvarlig for indirekte skader, der måtte opstå som følge af denne kontrakt, driftstab, tab af fortjeneste, skader eller udgifter.

Valget og udlejningen af PRODUKTET/ PRODUKTERNE foregår udelukkende på LEJERENS ansvar.

Hvis det er helt eller delvist umuligt at anvende et eller flere af de lejede PRODUKTER, navnlig på grund af udstyrets uforenelighed eller brugerens manglende erfaring, yder SKISET ingen form for erstatning, godtgørelse og SKISET kan ikke holdes ansvarlig, undtagen i tilfælde af en påvist skjult fejl.

Endelig kan SKISET ikke holdes ansvarlig for eller anses for at have misligholdt sine forpligtelser i tilfælde af forsinkelse eller manglende opfyldelse af kontrakten, når årsagen til forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes force majeure, som er defineret i de franske domstoles retspraksis.


Artikel 25: Force majeure

SKISET forbeholder sig retten til at suspendere, forsinke, ændre eller annullere udførelsen af ORDREN i tilfælde af begivenheder eller omstændigheder, der er force majeure eller hændelige begivenheder eller omstændigheder, der kontraktligt er sidestillet med force majeure eller hændelige begivenheder, selv om de ikke opfylder den juridiske definition, såsom: brand, arbejdsnedlæggelse, der er uafhængig af og uden for virksomhedens eller en af dens leverandørers eller underleverandørers kontrol, oversvømmelse, epidemi, krig, rekvisition, strejke, orkan, tornado, jordskælv, revolution, tyveri af hele eller en del af materiellet, afbrydelse eller forsinkelse af transporten, transportskader, mangel på råvarer, værktøjsulykker, mangel på brændstof eller anden energikilde samt i tilfælde af omstændigheder eller begivenheder uden for SKISETs kontrol, der indtræffer efter kontraktens indgåelse og forhindrer dens gennemførelse på normale vilkår.

I en sådan situation er LEJEREN ikke berettiget til at kræve nogen erstatning og kan ikke gøre regres mod SKISET.

Hvis en af de ovennævnte hændelser skulle opstå, skal SKISET bestræbe sig på at underrette LEJEREN hurtigst muligt.


Artikel 26: Reklamationer

SKISET stiller en "kundeservice" til rådighed for LEJEREN på følgende nummer: +33 1 41 12 97 97 (gratis nummer).

Enhver skriftlig klage fra LEJEREN skal sendes til følgende adresse:

Compagnie Française des loueurs de skis: 424, Bureaux de la Colline - F-92210 Saint Cloud cedex
For kunder der er bosat i Frankrig, og som lejer i Frankrig.

Compagnie Française des loueurs de skis: Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LAUSANNE - SCHWEIZ
For kunder , der er bosat i udlandet, og som lejer i Frankrig, for kunder der er bosat i udlandet, og som lejer i udlandet, for kunder der er bosat i Frankrig, men som lejer i udlandet.

I overensstemmelse med bestemmelserne i forbrugerlovgivningen har kunden ret til at benytte sig af mægleren CM2Cs mæglingstjeneste.

Mægleren kan kontaktes på følgende adresse:


Artikel 27: Personlige oplysninger

I overensstemmelse med fransk lov om databeskyttelse af 6. januar 1978, som ændret ved lov af 6. august 2004, indsamles LEJERENS personoplysninger af CLS - SKI COMPANY, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud, Frankrig, der er registreret i handels- og selskabsregistret under nummer 954 033 064, i sin egenskab af dataansvarlig, med henblik på korrekt forvaltning af ORDRER og FAKTURAER.

Ved afgivelse af ORDREN giver LEJEREN CLS - SKI COMPANY tilladelse til at bruge de personlige oplysninger, som han/hun giver til administration af ORDRER og FAKTURAER.

I den forbindelse informeres LEJEREN om, at disse oplysninger kan videregives, med henblik på denne administration, de virksomheder, der er ansvarlige for fakturering, og andre af CLS - SKI COMPANYs partnere.

CLS - SKI COMPANY forpligter sig til ikke at videregive sit kundekartotek til tredjemand.

CLS - SKI COMPANY behandler LEJERENS oplysninger fortroligt med henblik på KONTRAKTEN og dens opfyldelse og i overensstemmelse med fransk lov om databeskyttelse af 6. januar 1978 som ændret ved lov af 6. august 2004.

I denne henseende har LEJEREN til enhver tid ret til at få adgang til, ændre, berigtige og slette de personlige oplysninger, som CLS - SKI COMPANY har indsamlet om ham/hende.

For at udøve denne ret kan LEJEREN enten sende en e-mail til privacy,skiset,com eller sende et brev til følgende adresse:

CLS - SKI COMPANY
Service Données Personnelles
424, Bureaux de la Colline
92210 SAINT CLOUD - FRANKRIG

Det skal præciseres, at LEJEREN skal kunne bevise sin identitet, enten ved at scanne et identitetsdokument eller ved at sende en fotokopi af sit identitetsdokument til CLS - SKI COMPANY.


Artikel 28: Arkivering af kontrakten

Enhver KONTRAKT indgået med LEJEREN, der svarer til en ORDRE for et beløb på over 120 euro inkl. moms, arkiveres af SKISET i en periode på ti (10) år i overensstemmelse med artikel L. 134-2 i den franske forbrugerlovgivning.

For at få adgang til KONTRAKTEN kan LEJEREN anmode om den enten pr. e-mail til adressen: client,skiset,com, eller pr. brev til følgende adresse:

Compagnie Française des loueurs de skis: 424, Bureaux de la Colline - F-92210 Saint Cloud cedex
For kunder der er bosat i Frankrig, og som lejer i Frankrig.

Compagnie Française des loueurs de skis: Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LAUSANNE - SCHWEIZ
For kunder , der er bosat i udlandet, og som lejer i Frankrig, for kunder der er bosat i udlandet, og som lejer i udlandet, for kunder der er bosat i Frankrig, men som lejer i udlandet.


Artikel 29: Generelle bestemmelser

Det forhold, at en af PARTERNE ikke har krævet anvendelse af en bestemmelse i KONTRAKTEN, hverken permanent eller midlertidigt, kan på ingen måde betragtes som et frafald af den pågældende bestemmelse.

KONTRAKTEN giver ikke LEJEREN nogen eksklusivitet med hensyn til levering af tjenesteydelser eller kvalitetsgarantier.

Hvis en af bestemmelserne i KONTRAKTEN skulle være ugyldig i henhold til en gældende lov eller bestemmelse og/eller en retskraftig dom, anses den for uskreven, men påvirker på ingen måde gyldigheden af de øvrige bestemmelser, som fortsat er fuldt ud gældende.

Parterne skal i så fald mødes for at nå til enighed om en ny bestemmelse, der skal erstatte den bestemmelse, der er erklæret ugyldig, idet den nye bestemmelse så vidt muligt skal respektere ånden og de økonomiske virkninger for parterne i den erstattede bestemmelse.


Artikel 30: Gældende lov og kompetent domstol

Kontrakten og enhver ordre, der er afgivet på webstedet og behandlet af CFLS i henhold til betingelserne i artikel 8 i de generelle betingelser, er udelukkende underlagt fransk lovgivning. I tilfælde af tvist er det kun de franske domstole, der har kompetence.

Kontrakten og enhver ordre, der er afgivet på webstedet og behandlet af CILS på de betingelser, der er anført i artikel 8 i de generelle betingelser, er udelukkende underlagt schweizisk lovgivning. I tilfælde af tvist er det kun de schweiziske domstole, der er kompetente.


Artikel 31: Fortrolighedspolitik

Få adgang til Skisets privatlivspolitik.

Skiset - N°1 de la location de ski
Generelle udlejningsbetingelser 2024 / 2025